Vés al contingut (premeu Retorn)

Catàleg de prestacions

Catàleg general dels serveis de la UTG

Catàleg de Prestacions ARESI

Llistat de prestacions de l'Àrea de Relacions Externes i Suport Internacional (ARESI), transversals a les UTGs de la UPC.

Elaboració i seguiment del Pla estratègic.
Seguiment d'indicadors de contracte programa UPC / Generalitat.
Avaluació institucional dels Centres.
Avaluacions específiques a petició de la UPC.
Verificació i seguiment acreditació de les titulacions (SAT).
Pla de Relacions Internacionals.
Programes de mobilitat internacional
Gestió de l'ajut per a la gestió de la mobilitat (Oms Gestió).
Gestió de programes de mobilitat del PDI, LLP- Erasmus STA, etc.
Gestió ajuts de mobilitat PDI visitants màsters oficials i doctorats amb menció excel·lència.
Acords de màsters internacionals.
Gestió de les visites internacionals.
Projectes conjunts de programes Europeus (Erasmus Mundus...).
Xarxes internacionals.
Sessions d’orientació a l'estudiantat de nou accés (graus, màsters).
Enquesta a l'estudiantat nou accés.
Sessions d’informació dels programes de mobilitat internacional MOU-TE.
Orientation Week.
Welcoming Day for Foreign Students.
Pla de promoció dels estudis de grau.
Promoció dels estudis de postgrau.
Activitats de promoció (JPO, Saló, tallers i conferències, tutorització dels treballs de recerca, presentacions, proves cangur, trameses, etc.).
Accions de posicionament de les Escoles (rànquings, etc.).
Promoció internacional.
Borses de pràctiques i de treball.
Cooperació educativa universitat-empresa (convenis de pràctiques de l’estudiantat, assignació ofertes, reconeixement crèdits, informes seguiment, avaluació, etc.) (empreses i administracions públiques).
Convenis Erasmus + - traineeship (gestió de l'estudiantat out).
Convenis específics de premis amb empreses.
Convenis amb col·legis professionals i memòria anual.
Acords per a l’obtenció de doble o triple diploma amb universitats estrangeres.
Acords bilaterals Erasmus o d’intercanvi amb universitats estrangeres.
Inauguració del curs.
Actes de graduació dels estudiants de les Escoles.
Jornades tècniques.
Actes d’homenatge i reconeixements.
Conferències, debats, taules rodones.
Activitats de divulgació científica.
Lliurament de Premis amb empreses: premis a estudiants; premis de càtedres i aules d’empresa.
Nomenament Doctor Honoris Causa.
Altres actes específics.
Funcionament dels òrgans de govern i comissions consultives de les Escoles i conjuntes amb altres institucions.
Suport als equips directius.
Suport als òrgans de govern (calendaris, convocatòries, actes, presentacions, llistes de distribució...).
Patronat.
Processos electorals (Escoles, UPC).
Suport a l’elaboració dels Reglaments dels Centres.
Punts DIC, mèrits de gestió.
Nomenaments i resolucions.
Intranet dels òrgans de govern i comissions.
Elaboració d’altres normatives (pràctiques, etc.).
Base de dades institucional.
Base de dades dels òrgans de govern.
Gestió de la sala de reunions de la direcció.
Convocatòries d’ajuts externs UPC: ICE UPC, ajut viatges docents, altres).
Convocatòries d’ajuts externs altres institucions: (Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, MEC, GENCAT, AGAUR, FECYT, etc.
Propostes de nous projectes en l'àmbit de la gestió i dels serveis.

 

Catàleg de prestacions ARIS

Llistat de prestacions de l'Àrea de Recursos I Serveis (ARIS), transversals a les UTGs de la UPC.

Anàlisi de necessitats i viabilitat de projectes.
Elaboració del pressupost anual i plans plurianuals d’inversió de les Escoles.
Seguiment i avaluació del pressupost: Elaboració d’informes econòmics. Escola, Departaments i Institut.
Obertura i tancament del pressupost.
Normativa tancament de l’exercici.
Facturació a Tercers.
Gestió d’ingressos i cobraments.
Explotació de pressupost a SAP/R3.
Gestió de l’inventari.
Elaboració de presentacions i informes per als òrgans de govern.
Seguiment i control de la morositat.
Pagaments: en efectiu, xec, transferència, VISA director, targeta.
Gestió de llibres de banc i caixa.
Conciliació bancària i arqueig de caixa.
Explotació de dades a SAP/R3.
Prospectiva de mercat.
Gestió de compres.
Elaboració d'enquestes de satisfacció dels serveis.
Informes comparatius.
Expedients de contractació administrativa.
Viatges docents i d’estudis, convocatòries escoles, actes institucionals, etc.
Justificació econòmica d'ajuts i projectes (gestió Servei d'Economia).
Logística i seguiment de les obres.
Manteniment no preventiu d’infraestructures.
Seguiment partes de manteniment de zones comunes.
Gestió Web (part serveis i recursos: definició/actualització de continguts...).
Elaboració de guies de serveis i dossiers d'acollida.
Elaboració Memòria.
Gestió de llistes de distribució.
Taulers d’anuncis.
Gestió documental: Organització de l'arxiu físic.
Enquadernació i destrucció de documents.
Atenció personalitzada i telefònica sobre informació general de les Escoles, Departaments i Institut.
Inauguració del curs.
Enquestes estudiants (elaboració d'informes).
Avaluació PDI: quinquennis, canvis de retribució, activitat docent, renovacions, estabilitzacions, promocions, canvis d’adscripció, etc.
Contractació PDI i PSR Escoles Convocatòria ajuts interns Escoles: innovació docent, viatges docents.
Bases de dades de PDI i PAS Elaboració de certificats, fulls de demanda, etiquetes, gestió de cursos de formació.
Gestió de serveis mínims, permisos, vacances, hores extres, altes i baixes del PAS.
Acollida personal de nou ingrés, manteniment d’organigrames, informes de places Gestió TEMPUS.
Elaboració i gestió de la proposta del Pla de formació del PAS.
Elaboració d'informes i tractament de dades per assegurar-ne la qualitat.
Gestió de beques d’aprenentatge.
Registre de documents (a excepció de sol·licituds acadèmiques), còpies, distribució...
Gestió de la bústia de suggeriments de la unitat.
Distribució de la correspondència interna i externa, franqueig, recollida i lliurament (a l'oficina de correus), seguiment i control de la despesa corresponent…
Gestió d’espais: Sales d’actes, conferències, taquilles de vestuari i estudiants, sala polivalent.
Reserva d’aparells audiovisuals (televisor, vídeo), lliurament de paper d’examen i lectura òptica, guix, etc.
Recollida i col·locació de carros de portàtils, apertura i tancament d'aules.
Logística dels equipaments i les instal·lacions per a la realització d'actes: trasllat petit mobiliari, gestió de claus i espais, urnes...
Gestió Documental (arxiu físic i electrònic).
Gestió de Recursos: línies telefòniques i bústies de correu (paper).
Control d’accessos als edificis i aularis.
Coordinació Pla Optimització Energètica dels edificis.
Inventari i control del magatzem.
Elaboració d'enquestes de satisfacció dels serveis.
Supervisió de serveis subcontractats: Bar, Reprografia, neteja i vigilància.
Gestió dels carnets UPC.
Propostes de nous projectes en l'àmbit de la gestió i dels serveis.

 

Catàleg de prestacions ASDI

Llistat de prestacions de l'Àrea de Suport a Departaments i Institut (ASDI), transversals a les UTGs de la UPC.

Suport direcció (planificació estratègica, informes, agenda, correu-e, reunions...).
Suport òrgans de govern (actes, convocatòries, processos electorals…).
Elaboració, aprovació, obertura, seguiment i tancament Pressupost departamental.
Gestió PDI. Contractació, concursos, vinculacions, acollida de personal...
Gestió de continguts a les webs.
Gestió i manteniment d’espais específics.
Gestió documental. Arxius (paper + digital).
Elaboració de la memòria.
Logística (inventari d'equips, gestió de la telefonia, control de funcionament i manteniment de les fotocopiadores/impressores comunes).
Coordinació actuacions: Pla TIC, infraestructures...

Catàleg de prestacions ASTLab

Llistat de prestacions de l'Area de Serveis Tècnics de Laboratori (ASTLab), transversals a les UTGs de la UPC.

Assessorament a les adquisicions de material de laboratori.
Instal·lació, configuració i manteniment del material de laboratori.
Serveis tècnics de suport a la recerca i transferència dels resultats de la recerca (assaigs, anàlisis, mesures, prospeccions, realització de prototips, treballs de camp, etc.).
Serveis tècnics de suport a la docència (preparació de materials i suport en la realització de les pràctiques).
Informes tècnics sobre noves tecnologies, productes i/o equips.
Atenció als usuaris del laboratori.
Aplicació de la normativa de tractament i gestió de residus.
Aplicació de la normativa PRL.
Gestió de la bústia suggeriments.

Catàleg de prestacions GA

Llistat de prestacions de Gestió Acadèmica, transversals a les UTGs de la UPC.

Oferta estudis.
Oferta de places.
"Encàrrec Acadèmic (alta/baixa assignatures, assignació codis...
Definició de grups, assignació de PDI responsable, assignació de PDI tribunals, assignació de tutors...)."
Definició dels plans d'estudi.
Guies docents assignatures.
Normatives acadèmiques específiques (calendaris de tràmits acadèmics).
Programació de matrícules.
Programació mobilitat estudiants in & out.
Calendaris acadèmics.
Programació d'horaris.
Programació avaluació continuada, curricular, extraordinàries.
Anàlisi i definició d'indicadors acadèmics.
Programació de tribunals Treball Final d'Estudis.
Procediment i condicions d'accès i admissió.
Assignació de recursos per a l'activitat docent (Aules).
Programació implementació de noves titulacions i extinció de plans d'estudis.
Aprovació de la planificació acadèmica pels órgans de govern corresponents (comissió acadèmiques, equip directiu, responsables de màsters, comissions docents...)
Preinscripció i accés.
Matrícula.
Beques i Ajuts.
Seguiment altes i baixes PDI assignatures (responsables i col·laboradors).
Gestió d'aules docencia i avaluació.
Gestió de l'expedient.
Gestió de la mobilitat dels estudiants OUT/IN.
Organització Tribunals TFC, TFG, TFM i tesis doctorals.
Avaluació d'assignatures i Treballs finals d'Estudis.
Avaluació homologació d'estudis de cicles.
Seguiment d'indicadors d'activitat acadèmica i de docència.
Gestió i seguiment d'incidències.
Anàlisi de l'activitat docent.
Organització enquestes estudiantat.
Seguiment del pla d'acció tutorial.
Gestió de títols.
Promocions titulats.
Elaboració de memòries.
Elaboració d'informes de seguiment.
Anàlisi, definició i seguiment d'indicadors acadèmics.
Menció d'excelència.
Verificació, seguiment i avaluació.
Elaboració d'informes de seguiment
Prisma.
E-secretaria.
Portal.
Aplicatiu preinscripció - admissions.
Informació i assessorament a l'usuari (E-secretaria, presencial, telemàtica i telefònica).
Seguiment i actualització informació web de l'àmbit acadèmic.
Anàlisi, proposta i resolució de reconeixements i convalidacions.
Adaptacions i transferències de crèdits.
Anàlisi, proposta i resolució de reconeixements crèdits lliure elecció i crèdits activitats universitàries dels graus.
Modificacions de matrícula.
Canvis de grups.
Convocatòria extraordinària de finalització estudis (Estudis de cicle).
Anàlisi, proposta i resolució de continuïtat d'estudis.
Canvis de modalitat de dedicació als estudis.
Simultaneïtat d'estudis.
Trasllat d'expedients a altres centres.
Renúncies de matrícula de 1r curs i d'altres cursos.
Reserves de plaça.
Homologació de títols estrangers.
Legalització documentació acadèmica amb afectes a l'estranger.
Sol·licitud extraordinària de matrícula i/o defensa de TFC/TFG/TFM.
Verificació de documentació.
Certificacions, faig constar, etc.
Sol.licitud de títols i Suplement Europeu al Títol.
Propostes de nous projectes en l'àmbit de la gestió i dels serveis.

 

Catàleg de prestacions SICT

Llistat de prestacions TIC, transversals a les UTGs de la UPC.

Administrar, configurar i donar suport a aules docents.
Administrar, configurar i donar suport a aules informàtiques.
Administrar, configurar i donar suport a laboratoris TIC especialitzats.
Administrar, configurar i donar suport a laboratoris tecnològics.
Administrar, configurar i donar suport a laboratoris virtuals.
Administrar, configurar i donar suport en entorns d'eLearning i campus virtual.
Administrar, configurar i donar suport a programari de docència.
Desenvolupar, mantenir, integrar, evolucionar i donar suport a aplicatius, sistemes d'informació i eines per docència.
Donar suport TIC als treballs final d'estudi.
Impartir seminaris d'ús de recursos, eines i serveis TIC.
Participar en projectes d'innovació docent tant en definició, tecnologia, metodologia, com en la participació tècnica.
Elaboració de material multimèdia de caràcter docent i suport a la publicació de continguts.
Assessorar en l'àmbit TIC de la recerca.
Administrar, configurar i donar suport a equipament científic i de càlcul intensiu.
Administrar, configurar i donar suport a laboratoris específics de recerca.
Administrar, configurar i donar suport a programari científic de recerca.
Assessorar i donar suport en llenguatges i metodologies de programació.
Desenvolupar, mantenir, evolucionar i donar suport a sistemes d'informació.
Suport i assessorament TIC a projectes de recerca.
Disseny i creació de continguts multimèdia per recerca i suport a la publicació de continguts.
Desenvolupar, mantenir, integrar i donar suport als Sistemes d'Informació per Gestió: Portals i intranets, Gestor de torns, Directori, etc.
Desenvolupar, mantenir, integrar i donar suport a sistemes de Comunicació i Difusió: Web, pantalles informatives, llistes de distribució, adreces genèriques i institucionals.
Suport TIC als processos de gestió universitària: matrícula, avaluació docent, entrega digital dels treballs, signatura digital,etc.
Disseny, producció i digitalització de continguts audiovisuals i multimèdia.
Manteniment de l'arxiu digital audiovisual i multimèdia.
Fer interlocució tècnica amb els proveïdors dels aplicatius, sistemes d'informació, serveis corporatius i sistemes externs.
Processar informació per a la presa de decisions.
Assessorar en l'aplicació de normatives TIC (en l'àmbit de les dades i sistemes d'informació).
Configurar i donar suport a espais multimèdia (sales de presentacions i difusió, plató de gravació...).
Elaboració de material audiovisual i suport a la publicació de continguts.
Atenció i acollida a l'usuari (suport multicanal a incidències, peticions i consultes, realització de guies de serveis, informacions, sessions formatives, detectar noves necessitats, etc).
Configurar, gestionar i mantenir l'entorn de treball (programari i maquinari, gestió d'usuaris i permisos, impressores i perifèrics, connexió a la xarxa, etc).
Configurar, gestionar i mantenir equips de prèstec i reserves de material TIC.
Administrar i configurar repositoris de fitxers (personals i col·laboratoris) i impressió en xarxa.
Difondre i assessorar en el compliment de les normatives TIC.
Elaborar la planificació estratègica TIC i la definició d'objectius.
Promoure les polítiques de la direcció TIC UPC a l'àmbit.
Participar en la definició de nous projectes, productes, serveis i solucions TIC.
Gestionar la transversalitat en projectes, inversions i serveis TIC que afecten a diverses unitats.
Donar suport per establir convenis i acords de servei dins l'àmbit TIC amb altres unitats, empreses i entitats.
Programar les inversions i recursos TIC.
Promoure la captació de de recursos dins l'àmbit TIC.
Fomentar la innovació tecnològica (vigilància tecnològica, assessorar en nous productes i serveis TIC...).
Gestionar el catàleg de productes i serveis TIC.
Administrar, configurar i mantenir infraestructures de servidors físics i virtuals, sistemes, bases de dades, aplicacions i altres infraestructures pròpies.
Administrar, configurar i mantenir la xarxa de comunicacions de veu i dades.
Gestionar la seguretat TIC dels sistemes i les dades.
Assessorar i gestionar compres i contractació TIC.
Hostings i housings de servidors i serveis.
Donar suport TIC en projectes d'obra nova o remodelació (integració de les TIC als espais).
Assessorar en l'aplicació de normatives TIC (en l'àmbit de les infraestructures).

 

Catàleg de prestacions SOM

Llistat de prestacions del Servei d'Obres i Manteniment (SOM), transversals a les UTGs de la UPC.

Estudi de noves necessitats.
Assessorament de viabilitat i disseny de reformes d’espais i instal·lacions.
Planificació d’activitats de les obres.
Seguiment i coordinació de les actuacions de les empreses instal·ladores.
Planificació, execució i seguiment del programa de revisions de les instal·lacions i infraestructures.
Seguiment de les actuacions de les empreses mantenidores.
Atenció, planificació i execució.
Avaluació i seguiment de les reparacions realitzades.
Anàlisis i seguiment dels consums.
Implementació de mesures d’estalvi (automatització, gestió, substitució de tecnologies...).
Seguiment de les actuacions de l’empresa mantenidora.
Implantació de les propostes de millores.
Elaboració d’informes de l’estat de les instal·lacions o d’incidents/accidents.
Elaboració i actualització de plànols i esquemes i dels procediments d’ús de les instal•lacions.
Col·laboració amb plans d’emergència i d’autoprotecció.
Col·laboració amb plans de seguretat d’intrusisme i accessos.
Suport a esdeveniments: fòrums, fires, jornades tècniques.
Col·laboració amb projectes finals de carrera, màster i doctorands.

Catàleg de prestacions USR

Llistat de prestacions de la Unitat de Suport a la Recerca (USR), transversals a les UTGs de la UPC.

Assessorament sobre convocatòries i en establiment de convenis.
Sessions informatives i espais de trobada per a potenciar sinèrgies entre grups de l’àmbit.
Suport elaboració propostes presentació projectes i convenis.
Suport execució despeses projectes, convenis i serveis (viatges, adquisicions, tramitació inscripcions a congresos etc.).
Suport a l'organització de reunions de treball.
Contabilització i control despeses en SAP.
Seguiment dels estats de comptes dels projectes, convenis i serveis.
Gestió de l’inventari.
Suport en les justificacions i tancament de projectes i convenis.
Suport en les auditories de projectes i requeriments dels mateixos.
Doctorat Industrial, Càtedres i altres projectes tramitats pel CTT.
Suport als grups de recerca inclosos als grups consolidats / emergents i dels CER's: petició, execució i/o justificació.
Contractació de personal de suport a la recerca i altres.
Tramitació i gestió de comptes d'avançada/conciliacions, etc...
Informació i atenció al PDI.
Assessorament en la utilització de sistemes d'informació de suport a la recerca: Drac, Medi, portal futur.

 

arxivat sota: