Vés al contingut (premeu Retorn)

El servei

L’Àrea de Suport a Departaments i Institut (ASDI) de la UTG del Campus de Terrassa és l’encarregada d’assessorar i donar el suport administratiu als equips directius i al PDI/PAS dels Departaments amb seu o secció a l’ESEIAAT i a l’Institut del Campus de Terrassa d’acord amb les normatives aplicables i els procediments i directrius de la UPC.

Institut de Recerca

420 Institut d’Investigació Tèxtil de Terrassa

Seus departamentals

717 Enginyeria Gràfica i de Disseny

724 Màquines i Motors Tèrmics

729 Mecànica de Fluids

Seccions departamentals

702 - Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica (CMEM).

707 - Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII).

709 - Departament d’Enginyeria Elèctrica (DEE)

710 - Departament d’Enginyeria Electrònica (EEL).

712 - Departament d’Enginyeria Mecànica (EM).

713 - Departament d’Enginyeria Química (EQ).

715 - Departament d’Estadística i Investigació Operativa (EIO).

717 - Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria (EGE).

723 - Departament de Ciències de la Computació (CS).

724 - Departament de Màquines i Motors Tèrmics (MMT).

729 - Departament de Mecànica de Fluids (MF).

731 - Departament d’Òptica i Optometria (OO).

732 - Departament d’Organització d’Empreses (OE).

737 - Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria (RMEE).

739 - Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC).

744 - Departament d’Enginyeria Telemàtica (ENTEL).

748 - Departament de Física (FIS).

749 - Departament de Matemàtiques (MAT).

758 - Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció (EPC).


Tasques principals:

Suport equips directius departaments/institut amb seu al Campus de Terrassa:

 Suport direcció: planificació estratègica, informes, agenda, correu-e, reunions...)

Suport òrgans de govern (actes, convocatòries, processos electorals…)

Elaboració, aprovació, obertura, seguiment i tancament Pressupost departamental

Gestió PDI. Contractació, concursos, vinculacions, acollida personal.

Gestió de continguts a les webs

Gestió i manteniment d’espais específics

Gestió documental: arxius (paper + digital)

Elaboració de la memoria

Logística (inventarid'equips, gestió telefonia, control, funcionament i manteniment fotocopiadores/Impressorescomuns)

Coordinació actuacions: Pla TIC, infrastructures.

 

Suport a les Seccions departamentals amb docència al Campus de Terrassa:

Econòmic:

-          Demanar la compra de consumibles informàtics, material d’oficina, equipament, serveis, llibres i subscripcions a revistes amb càrrec a Capítol 2, o a altres del servei economía

-          Control de la despesa de la seus i seccions departamental i de l’Escola

-          Suport a l’inventari de les unitats

-          Assessorament i suport a la realització i liquidació de Viatges carregats a cap2n

-          Informació econòmica sobre els tribunals de propostes de tesi i lectures de tesi (pressupostos i liquidació)

-          Gestió ajuts mobilitat PDI visitants, màsters oficials i doctorands amb menció excel·lència

-          Suport a la gestió beques aprenentatge, Gestió pràctiques de FP

-          Interlocució amb l’àrea de recursos per trasmetre les factures

-          Tramitació de facturació del departament/secció i de Capítol segon

 Personal:

-          Acollir un nou membre de la unitat (PDI, PAS, PSR, PDI en formació, becari, doctorand, TFG, TFM, PDI o estudiant visitant ….)

-          Gestió de la signatura de documentació vinculada al Servei Personal

-          Gestió dels expedients de PDI

-          Gestió de la signatura de documents per part del/de la Director/a de la Unitat

-          Tramitació autoritzacions de viatge

-          Actualització llistes de distribució dept./seccions/inst.

-          Suport als concursos PDI

Arxiu

-          Recuperar un document de l'arxiu del departament/secció

-          Responsables de l’arxiu del departament/secció

-          Sol·licitar destrucció de documentació

Espais i equipaments:

-          Eliminació de paper, material u equipament obsolet

-          Mantenir taulells informatius seu i/o secció

-          Actualitzar els rètols de bústies i portes

-          Sol·licitar trasllat o sol·licitar nou mobiliari

-          Gestió telèfon , altes , baixes, control del consum i pagament

Altres

-          Vehiculadors d’informació entre el departament/secció i les àrees TIC, Laboratoris i Promoció