Comparteix:

Informació general UTGCT

La Unitat Transversal de Gestió del Campus de Terrassa, està formada per 8 àrees de serveis liderades per la cap de UTG, Mercedes Jiménez.

La Unitat Transversal de Gestió del Campus de Terrassa

La Unitat Transversal de Gestió del Campus de Terrassa (UTGCT), gestiona els processos i presta serveis a totes les unitats acadèmiques presents al Campus (excepte FOOT i DOOT). Aquesta UTG és també la responsable de coordinar i prestar els serveis a totes les unitats i usuaris del Campus (inclosos els vinculats a l’àmbit d’Òptica i Optometria), en relació amb els següents àmbits funcionals: obres i manteniment, serveis TIC, serveis tècnics de laboratoris, serveis externs, accessos, consergeries i gestió de la recerca i transferència.

Enllaços relacionats

Equip humà. Qui som?

fof
Mercedes Jiménez Lara

Cap UTG Campus Terrassa

fof
Pilar Serrano Maestre

Cap Àrea de Relacions externes i suport institucional

[Equip de l'àrea]

fof
Andreu Quesada Gómez

Cap Àrea de suport a Departaments i Institut

[Equip de l'àrea]

fof
Lluïsa Perona Gutiérrez

Cap Biblioteca Campus Terrassa

[Equip del servei]

fof
Daniel Guerrero Verdú

Cap Àrea de Serveis Tècnics de Laboratori

[Equip de l'àrea]

fof
Asunción Rallo Andreu

Cap Àrea de Gestió Estudis de Grau, Màster i Doctorat 

[Equip de l'àrea]

fof
Marc Buñesch Rocafort

Cap Àrea de Recursos i Serveis

[Equip de l'àrea]

fof
Silvia Vallvé Miguel

Cap Àrea de Suport a la gestió de la recerca i transferència de resultats

[Equip de l'àrea]

Cap de Manteniment
Vacant

Cap Servei d'Obres i Manteniment

[Equip del servei]

 

Organització

Competències de la Cap de la UTG

 • Direcció, organització, seguiment i control de la gestió i els serveis
 • Assignació de funcions i competències al PAS
 • Direcció del PAS adscrit a la UTG
 • Coordinació de les unitats especialitzades de la UTG
 • Coordinació amb la UTGAOO, gerència, serveis generals, altres unitats d’administració iserveis de la UPC i entitats externes
 • Retre comptes a les unitats acadèmiques de la UTG

L’estructura de la UTG es configura en les àrees següents:

 • Suport departaments i institut [ASDI]
 • Relacions externes i suport institucional [ARESI]
 • Gestió estudis de grau, màster i doctorat [GA]
 • Suport a la gestió de la recerca i TRR [USR]
 • Recursos i serveis [ARIS]
 • Servei d'obres i manteniment [SOM]
 • Serveis TIC [SICT]
 • Serveis tècnics de laboratoris [ASTLab]
La biblioteca del Campus [BCT] no forma part de la UTGCT, però hi manté una estreta col·laboració.

 

Composició del consell de Direcció

 • Director/a de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
 • Degà de la Facultat d’Optica i Optometria
 • Dos representants elegits d’entre i pels directors/es dels departaments i institut que hi tenen la seu a l’àmbit de Terrassa
 • Un representant elegit d’entre i pels directors/es dels departaments sense seu
 • Un representant elegit d’entre i pels responsables dels grups de recerca
 • El/la cap de la UTG
El Consell de Direcció tindrà com a funcions definir i fer el seguiment de les línies estratègiques i el catàleg de serveis, així com proposar millores d’aquests serveis.
Contingut de la quarta pestanya...

 

Abast: espais i unitats que reben els serveis

Espais

 • Edificis: TR1, TR2, TR3, TR4, TR45, TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR11,TR14, TR20, TR21, TR22,TR23, TR24, TR25, TR30 i TR36 del Campus de Terrassa
 • Superfície:75.454,48m2.
 • Distribuïda en: aules docents, laboratoris (docència i recerca), espais comuns, despatxos de professorat, serveis administratius, sala d’actes, sales de reunions, sales d’estudi...

Unitats Acadèmiques

 • Que hi tenen la seu:
  • Centres docents
  • Institut universitari de recerca
  • Seus departamentals
 • Que hi tenen secció o PDI ubicat al campus de Terrassa
  • Departament

Ubicació

1. Direcció

2. Cap de la UTGCT

3. Àrea de suport a Departaments i Institut

4. Àrea de Relacions externes i suport institucional

5. Àrea de suport a la Gestió d'Estudis de Grau, Màster i Doctorat

6. Àrea de Suport a la gestió de la recerca i transferència de resultats (USRTR)

7. Àrea de Recursos i Serveis

8. Servei d'Obres i Manteniment

9. Serveis TIC (Tecnologies d'Informació i Comunicació)

10. Àrea de Serveis Tècnics de Laboratori

11. Biblioteca

Keywords
UTGCT