Vés al contingut (premeu Retorn)

Catàleg de prestacions SICT

Llistat de prestacions dels Serveis Informàtics del Campus de Terrassa (SICT), transversals a les UTGs de la UPC.
Administrar, configurar i donar suport a aules docents.
Administrar, configurar i donar suport a aules informàtiques.
Administrar, configurar i donar suport a laboratoris TIC especialitzats.
Administrar, configurar i donar suport a laboratoris tecnològics.
Administrar, configurar i donar suport a laboratoris virtuals.
Administrar, configurar i donar suport en entorns d'eLearning i campus virtual.
Administrar, configurar i donar suport a programari de docència.
Desenvolupar, mantenir, integrar, evolucionar i donar suport a aplicatius, sistemes d'informació i eines per docència.
Donar suport TIC als treballs final d'estudi.
Impartir seminaris d'ús de recursos, eines i serveis TIC.
Participar en projectes d'innovació docent tant en definició, tecnologia, metodologia, com en la participació tècnica.
Elaboració de material multimèdia de caràcter docent i suport a la publicació de continguts.
Assessorar en l'àmbit TIC de la recerca.
Administrar, configurar i donar suport a equipament científic i de càlcul intensiu.
Administrar, configurar i donar suport a laboratoris específics de recerca.
Administrar, configurar i donar suport a programari científic de recerca.
Assessorar i donar suport en llenguatges i metodologies de programació.
Desenvolupar, mantenir, evolucionar i donar suport a sistemes d'informació.
Suport i assessorament TIC a projectes de recerca.
Disseny i creació de continguts multimèdia per recerca i suport a la publicació de continguts.
Desenvolupar, mantenir, integrar i donar suport als Sistemes d'Informació per Gestió: Portals i intranets, Gestor de torns, Directori, etc.
Desenvolupar, mantenir, integrar i donar suport a sistemes de Comunicació i Difusió: Web, pantalles informatives, llistes de distribució, adreces genèriques i institucionals.
Suport TIC als processos de gestió universitària: matrícula, avaluació docent, entrega digital dels treballs, signatura digital,etc.
Disseny, producció i digitalització de continguts audiovisuals i multimèdia.
Manteniment de l'arxiu digital audiovisual i multimèdia.
Fer interlocució tècnica amb els proveïdors dels aplicatius, sistemes d'informació, serveis corporatius i sistemes externs.
Processar informació per a la presa de decisions.
Assessorar en l'aplicació de normatives TIC (en l'àmbit de les dades i sistemes d'informació).
Configurar i donar suport a espais multimèdia (sales de presentacions i difusió, plató de gravació...).
Elaboració de material audiovisual i suport a la publicació de continguts.
Atenció i acollida a l'usuari (suport multicanal a incidències, peticions i consultes, realització de guies de serveis, informacions, sessions formatives, detectar noves necessitats, etc).
Configurar, gestionar i mantenir l'entorn de treball (programari i maquinari, gestió d'usuaris i permisos, impressores i perifèrics, connexió a la xarxa, etc).
Configurar, gestionar i mantenir equips de prèstec i reserves de material TIC.
Administrar i configurar repositoris de fitxers (personals i col·laboratoris) i impressió en xarxa.
Difondre i assessorar en el compliment de les normatives TIC.
Elaborar la planificació estratègica TIC i la definició d'objectius.
Promoure les polítiques de la direcció TIC UPC a l'àmbit.
Participar en la definició de nous projectes, productes, serveis i solucions TIC.
Gestionar la transversalitat en projectes, inversions i serveis TIC que afecten a diverses unitats.
Donar suport per establir convenis i acords de servei dins l'àmbit TIC amb altres unitats, empreses i entitats.
Programar les inversions i recursos TIC.
Promoure la captació de de recursos dins l'àmbit TIC.
Fomentar la innovació tecnològica (vigilància tecnològica, assessorar en nous productes i serveis TIC...).
Gestionar el catàleg de productes i serveis TIC.
Administrar, configurar i mantenir infraestructures de servidors físics i virtuals, sistemes, bases de dades, aplicacions i altres infraestructures pròpies.
Administrar, configurar i mantenir la xarxa de comunicacions de veu i dades.
Gestionar la seguretat TIC dels sistemes i les dades.
Assessorar i gestionar compres i contractació TIC.
Hostings i housings de servidors i serveis.
Donar suport TIC en projectes d'obra nova o remodelació (integració de les TIC als espais).
Assessorar en l'aplicació de normatives TIC (en l'àmbit de les infraestructures).