Comparteix:

Ajut per facilitar la participació del PDI en projectes de recerca, innovació i transferència de coneixement.

La Unitat de Suport a la Recerca és el centre que la UTG posa a l'abast dels seus ens de recerca i de les empreses per facilitar-los la recerca i potenciar la innovació tecnològica mitjançant la transferència de resultats.

També es configura com l'instrument clau de la UTG que proporciona les millors alternatives tecnològiques i facilita l'assessorament estratègic en finançament públic per al desenvolupament de projectes d'R+D+I.

 programa-inclusio-1.png

Notificacions

No hi ha notificacions

Indicadors

Els principals indicadors d’activitat de l’àrea de suport a la recerca de 2020 han estat:

 64

convenis i Acords Marc donats d'alta.

 

subvencions i convenis de donacions

 6

projectes NATO, Icrea i altres

 50

projectes Nacionals i autonòmics concedits. 70 sol·licitats en diferents convocatòries.

 8

projectes Europeus donats d'alta, 2 coordinats

 38 

projectes Europeus gestionats dels qual 8 som coordinadors

 293 

gestions en noves contractacions de personal, pròrrogues, baixes i renuncies 

 8.300 

documents comptabilitzats

 103 

projectes justificats

 40 

requeriments: acuerdo de inicio, subsanación, resolución.