Comparteix:

Adquisició de material d'oficina, fungibles, laboratori, TIC, llibres, viatges, mobiliari i cortines.

  • Material d'oficina, paper i material fungible
  • Gasos purs, industrials, mescla de gasos a pressió, sòlids i líquids criogènics d'alta puresa, inclosos recipients.
  • Material electrònic, elèctric, elements automàtics i petit equipament.
  • Reactius químics, material fungible, equipament i fungible de microscòpia. Altres
  • PCs, portàtils, audiovisuals, perifèrics i programari                                                           
  • Llibres (amb fons propis)
  • Viatges, transport, assegurances, lloguers de vehicles i allotjaments
  • Mobiliari, cortines

Indicadors

Compres gestionades des de la UTGCT

Updated on Update frequency Diària

Updated on Update frequency Diària

Updated on Update frequency Diària

Updated on Update frequency Diària