Comparteix:

Normativa

Normativa d'aules informàtiques

Normativa d'aules informàtiques:

Els equips de les aules informàtiques de l'ESEIAAT i FOOT, serveixen per donar suport a les activitats pròpies de la Universitat. Només estan autoritzats a emprar els sistemes els estudiants, professors i personal d'administració i serveis assignats a les escoles i que es comprometin a respectar les normes d'utilització següents:  

  • Pel que fa a l'ús de l'equipament informàtic, no realitzar cap maltractament físic dels equips o infraestructura, no desconnectar o reubicar els equips ni canviar cap configuració sense permís del personal del centre.
  • Els treballs realitzats a l'aula han de tenir relació directa amb aplicacions de l'escola. Els sistemes no poden ser utilitzats per assumptes privats, comercials, professionals o lúdics (xats, jocs etc).
  • L'usuari és responsable que la informació que guardi en el sistema estigui d'acord amb la legislació vigent sobre Protecció Jurídica de Programes d'ordinador. No es podrà instal•lar cap programa ni modificar la configuració dels equips.
  • L'usuari es compromet a no accedir als recursos (ordinadors, comptes, software, fitxers, directoris, etc.) que no siguin els autoritzats. En cas de dubte cal consultar als responsables.
  • El centre declina tota responsabilitat sobre pèrdues d'informació, virus o qualsevol altre perjudici produït per l'ús dels equips.
  • L'usuari es compromet a no enviar informació ofensiva i/o difamatòria mitjançant qualsevol dels mecanismes d'intercomunicació disponibles.
  • Cada usuari ha d’utilizar el compte que té assignat amb el seu nom d’usuari atès que no es permet compartir-les, són personals i intransferibles.
  • No es pot fumar, menjar ni beure a les aules.
  • Cal mantenir silenci a les aules per tal de no molestar a la resta d’usuaris.
  • El personal responsable de l'aula, podrà demanar en qualsevol moment la identificació de l'usuari.

L’INCOMPLIMENT D'AQUESTES NORMES POT PROVOCAR RESTRICCIONS TEMPORALS O DEFINITIVES EN L'ÚS DELS SISTEMES, FINS I TOT L'INICI D'OBERTURA D'UN EXPEDIENT DISCIPLINARI