Comparteix:

Suport de gestió i serveis amb relació als àmbits econòmic, personal i d'equipaments i serveis.

Suport de gestió i serveis amb relació als àmbits econòmic, personal i d'equipaments i serveis, d'acord a les normatives de gestió universitària, el marc legal aplicable, les directrius de la UPC i del/la responsable de la unitat transversal de gestió de l'àmbit de recursos i serveis amb la finalitat de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris.

 

Gestió econòmica


 • Elaboració i proposta de pressupost de l'Escola
 • Execució i control dels pressupostos de l'Escola, Departament i Institut
 • Elaboració d'informes d'estats de comptes
 • Seguiment i reclamació dels convenis de cooperació educativa
 • Gestió de la tresoreria
 • Gestió de l’inventari
 • Adquisicions i viatges
 • Expedients de contractació de Cap.II

 

Serveis


 • Informació personal i documental
 • Administració PAS
 • Gestió beques aprenentatge
 • Pla de formació del PAS
 • Convocatòries internes d’ajuts
 • Serveis de recepció
 • Serveis externs / concessionaris
 • Control d'accessos
 • Gestió d'espais
 • Gestió i custodia de documentació i arxiu
 • Recollida i distribució servei correu i paqueteria
 • Recollida selectiva material obsolet
 • Gestió carnets PDI/PAS

Indicadors

L'Àrea de Recursos i Serveis dóna servei a:
- 5 edificis
- 5.000 usuaris (PDI/PAS/Estudiants)

 190

Portes automatitzades

 400 

Places de pàrquing

 3.500

usuaris activats (pàrquings i edificis automatitzats)

 1.000

gestions d'incidències relacionades amb targetes UPC i accessos

 550 

reserves espais

 90 

compres material 2020-21 

 160 

beques aprenentatge gestionades

 5.000 

incidències TEMPUS