Comparteix:

Catàleg de prestacions GA

Llistat de prestacions de Gestió Acadèmica, transversals a les UTGs de la UPC.

Oferta estudis.
Oferta de places.
"Encàrrec Acadèmic (alta/baixa assignatures, assignació codis...
Definició de grups, assignació de PDI responsable, assignació de PDI tribunals, assignació de tutors...)."
Definició dels plans d'estudi.
Guies docents assignatures.
Normatives acadèmiques específiques (calendaris de tràmits acadèmics).
Programació de matrícules.
Programació mobilitat estudiants in & out.
Calendaris acadèmics.
Programació d'horaris.
Programació avaluació continuada, curricular, extraordinàries.
Anàlisi i definició d'indicadors acadèmics.
Programació de tribunals Treball Final d'Estudis.
Procediment i condicions d'accès i admissió.
Assignació de recursos per a l'activitat docent (Aules).
Programació implementació de noves titulacions i extinció de plans d'estudis.
Aprovació de la planificació acadèmica pels órgans de govern corresponents (comissió acadèmiques, equip directiu, responsables de màsters, comissions docents...)

Preinscripció i accés.
Matrícula.
Beques i Ajuts.
Seguiment altes i baixes PDI assignatures (responsables i col·laboradors).
Gestió d'aules docencia i avaluació.
Gestió de l'expedient.
Gestió de la mobilitat dels estudiants OUT/IN.
Organització Tribunals TFC, TFG, TFM i tesis doctorals.
Avaluació d'assignatures i Treballs finals d'Estudis.
Avaluació homologació d'estudis de cicles.

Seguiment d'indicadors d'activitat acadèmica i de docència.
Gestió i seguiment d'incidències.
Anàlisi de l'activitat docent.
Organització enquestes estudiantat.
Seguiment del pla d'acció tutorial.
Gestió de títols.
Promocions titulats.

Elaboració de memòries.
Elaboració d'informes de seguiment.

Anàlisi, definició i seguiment d'indicadors acadèmics.
Menció d'excelència.
Verificació, seguiment i avaluació.
Elaboració d'informes de seguiment

Prisma.
E-secretaria.
Portal.
Aplicatiu preinscripció - admissions.

Informació i assessorament a l'usuari (E-secretaria, presencial, telemàtica i telefònica).
Seguiment i actualització informació web de l'àmbit acadèmic.
Anàlisi, proposta i resolució de reconeixements i convalidacions.
Adaptacions i transferències de crèdits.
Anàlisi, proposta i resolució de reconeixements crèdits lliure elecció i crèdits activitats universitàries dels graus.
Modificacions de matrícula.
Canvis de grups.
Convocatòria extraordinària de finalització estudis (Estudis de cicle).
Anàlisi, proposta i resolució de continuïtat d'estudis.
Canvis de modalitat de dedicació als estudis.
Simultaneïtat d'estudis.
Trasllat d'expedients a altres centres.
Renúncies de matrícula de 1r curs i d'altres cursos.
Reserves de plaça.
Homologació de títols estrangers.
Legalització documentació acadèmica amb afectes a l'estranger.
Sol·licitud extraordinària de matrícula i/o defensa de TFC/TFG/TFM.
Verificació de documentació.
Certificacions, faig constar, etc.
Sol.licitud de títols i Suplement Europeu al Títol.

Propostes de nous projectes en l'àmbit de la gestió i dels serveis.